ϐȊ ÎъΌЛNˎ‘҂ Д Β 29.10.2002 N 406 ЍőōȈ ȇ͈̅ͅɠ ϐȊ ÎъΌЛNˎ‘҂ ЎёȈ Β 10.01.2002 N 14 "ΠЅѓБ͎̠΁őυׅ͈ȠÎѓĀБ҂ō͎Î ͈̎ҎЈ̓, ЅѓБ͛ՠȑыń΂ȉ ȠЀNҠώ ȑʓё҂ō͎̓ ŽяЎȇŽđ҂ӠŽčە HΐőӐю ̀ 2002 î"

( 20 2006 )

<<<


       ÎѓĀБ҂ō͛ɠʎ̈҅ҠЎёȉъΉ ԅąЀֈȍ
               ώ ЛNˎ‘҂Ӎ
  
                 ϐȊ
           29 002 㮠N 406
  
             ЍőōȈ ȇ͈̅ͅɍ
           ϐȊ ÎъΌЛNˎ‘҂ ЎёȈ
       Β 10.01.2002 N 14 "ΠЅѓБ͎̠΁őυׅ͈ȍ
     ÎѓĀБ҂ō͎Î ͈̎ҎЈ̓, ЅѓБ͛ՠȑыń΂ȉ
        ȠЀNҠώ ȑʓё҂ō͎̓ ŽяЎȇŽđ҂Ӎ
           Žčە HΐőӐю ̀ 2002 î"
  
     ᮮ⢥Ⱳ⨨ ᠠϰ誠箬 ̏РЮᱨ蠮⠱4.11.2001 N 806 "Ρ
  㲢尦䥭訠 砪뾷孨 殺⭮頠 ꮬ豱訠 㮱㤠౲⥭
  뮣跥᪮頠殺⨧렠젲尨૮⠠"Ρ 嬮⠮Ṩ半  䮯㱲謻堳뮢(΄ө ﰮ컱뮢뵠໡, 䰳㨵 ⮤ 樢뵠荊  ࠱⥭詠 ⮠ ⭳Ⱕ堬ꨵ ⮤൬ ⥰ਲૼ 쮰嬠 
  ꮭ⨭孲ૼ 襫촥, ⠠豪뾷貥뼭 跥᪮頠 箭半  Юᱨ鱪 ԥ䥰ඨ謠 ࠠ⠪楠 ⠠'ꮬ 蠊౯話ꮬ 쮰ﵠፊ  ﬨ ⯠䠾騵 ⠠ ४  2002 㮤" 蠠࠱ﮰ殮썊  ϰࢨ⥫챲⠠ Юᱨ鱪 ԥ䥰ඨ蠠 24.12.2001  N  1702-͊  ﰨꠧ뢠
    1. ­屲蠢 ϰ誠砃롮뮢Ტࠐ訠10.01.2002 N 14
  ᫥䳾騥 觬孥:
    ﮧ趨蠢ަ - ʳਫ챪࿠ 箭ࢠ 蠠 "Ȳ"  ⠡먶렠14
  ﰨ뮦孨 觫⼠ᮣ렱ϰ諮業辠⮿饣ਪৠ.
    2. ʮ  豯孨 ⮿饣 ϰ誠砠 ⮧뮦貼 
  砬屲貥뿠ﰥ䱥䠲嫿 ꮬ貥⠠.ͮ ̠ꮥ䮢஍
  
                        ϰ失夠⥫젊⥲͊                            Ů̀DŽЀ҅͊΍
  
  
  
  
  
  
                              ϰ諮業襍
                              ꠏਪ৳
                       î᪮찻᮫⢠ Юᱨ荊                     29 002 㮠N 406
  
                              Ҡ᫨栠14
  
        ȃˎʎƈź ʓʓ̀Ј߬ Ґŏì ̎БʈŠņȍ
  
  -----------T-----T-----T----------------------------------------T-----T---------------------------------------¬
  ¦ϰ᫮- ¦Ρ騩¦Ρ騩¦   ʮ 뮢, ⠲稱률   ¦Ρ騩¦     Ϯ 﫠͈Ь ⠲稱률  ¦
  ¦⻥ 箭묠¦嬦嬫------T-----T----T-----T-----T----T-----+嬫------T-----T----T-----T----T----T-----+
  ¦ﮤ箭렠 ¦ ʋ, ¦ʋ, ⦒ȍЎ-¦̠㠭¦ծ- ¦׳- ¦ʠ쭠¦Ѡ学ȐΦ ͈Ь¦҈͐έ¦̠㠭¦ծ- ¦׳- ¦ʠ쭦Ѡ学ȐΦ
  ¦     ¦ ͈Ь¦   ¦֥ ¦䠭- ¦҈ͭ¦ꮲ- ¦砲- ¦͈Ў¦   ¦ ⠠¦֥ ¦䠭- ¦҈ͭ¦ꮲ- ¦砲-¦͈Ў¦   ¦
  ¦     ¦ ⠠¦   ¦   ¦͈Ў ¦Ў ¦҈͐Φ͈Ў ¦  ¦   ¦   ¦   ¦͈Ў ¦Ў ¦҈͐Φ͈Ў¦  ¦   ¦
  +----------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+----+-----+----+----+-----+
  ¦   1  ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4  ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦
  +----------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+----+-----+----+----+-----+
  ¦ަ-  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦
  ¦ʳਫ챪࿦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦
  ¦箭ࠠ  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦
  ¦ᥰ멠妠 ¦ 271 ¦ 150 ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦ 150¦   ¦ 121 ¦   ¦   ¦  ¦   ¦  ¦ 121¦   ¦
  ¦<*>    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦
  ¦Ⱕ㠠 ¦ 15 ¦ 10 ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦ 10¦   ¦  5 ¦   ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  5¦   ¦
  ¦곪㬠ਿ ¦ 70 ¦ 30 ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦ 30¦   ¦ 40 ¦   ¦   ¦  ¦   ¦  ¦ 30¦ 10 ¦
  ¦<*>    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦
  +----------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+----+-----+----+----+-----+
  ¦Ȓ΃Π  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦
  ¦곪㬠ਿ ¦ 825 ¦ 720 ¦  80 ¦   ¦ 10 ¦   ¦ 600 ¦ 30¦   ¦ 105 ¦ 35 ¦   ¦  ¦   ¦ 25 ¦ 35¦ 10 ¦
  ¦Ⱕ㠠 ¦ 50 ¦ 40 ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦ 40¦   ¦ 10 ¦  1 ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  9¦   ¦
  ¦쮰᪨堠 ¦1503 ¦1204 ¦ 261 ¦ 200 ¦ 40 ¦   ¦ 293 ¦ 410¦   ¦ 299 ¦ 49 ¦ 100 ¦  ¦   ¦ 22 ¦ 128¦   ¦
  ¦妨    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦
  L----------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+------+-----+----+-----+----+----+------
  
    --------------------------------
    <*>  ⮬ 稱률䫿 ࠡﮠԖϠ"ʳਫ뢮
  
                      ͠砫쭨ꠓﰠ⫥ ꨍ
                             ѮŮğÈ˅
  
  


<<<

 


""


 - . .

@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz